top of page

Algemene Voorwaarden

Hondenschool LeerSamen gevestigd te Heemskerk aan de Luttik Cie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57195242.

 • Artikel 1: Begrippen, in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

  2. Cursist: hondeneigenaar die Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

  3. Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, consult of activiteit.

  4. Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, consulten en/of activiteiten.

 • Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist/cliënt aangaan met Hondenschool.

  2. Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist/cliënt ook naam en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.

  3. Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.

  4. Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen vóór de eerste lesdag.

  5. De cliënt is verplicht het verschuldigde bedrag voor de aanvang van het consult per bank te voldoen .

  6. In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

  7. De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus. Een cursus bestaat uit vijf opeenvolgende lessen van één les per week. De eerste les bestaat uit een privéles (ter waarde van 80 euro) tenzij anders is overeengekomen.

  8. De cliënt ontvangt na aanmelding mondelinge bevestiging van de gemaakte afspraak voor consult.

  9. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

 • Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus

  1. De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.

  2. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

  3. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

  4. De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.

  5. Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting of tuig. Slipkettingen, prikbanden, half checks, halti’s en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen. Geadviseerd word een lijn van 1,25 meter.

  6. De Cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen of het kunnen overleggen van een titerverklaring.

  7. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.

  8. Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek.

 • Artikel 4: In aanmerking komen voor consult

  1. Cliënt heeft voor consult telefonisch uitgebreid contact gehad met Gedragsbegeleider.

 • Artikel 5: Cursussen

  1. Puppy socialisatiecursus: Cursist komt in aanmerking voor puppy socialisatiecursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt de leeftijd heeft van 7 weken.

  2. Hondentraining: Cursist komt in aanmerking voor hondentraining wanneer de hond waarmee deel genomen wordt 5 maanden of ouder

 

 • Artikel 6: Annulering van lessen/consult

  1. De Hondenschool bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven.

  2. Cursist dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn. 
   6.2b Afgelasting dient mondeling (persoonlijk of per telefoon) te geschieden.

  3. Tijdens een lessenreeks van 5 lessen is het mogelijk 1 les door te schuiven. Bij eventuele andere annulering komen de lessen te vervallen. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.

 • Artikel 7: Aansprakelijkheid van de hondenschool

  1. De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

  2. Alle aansprakelijkheid is te allen tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.

  3. Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is de hondenschool en hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde, met een maximum van 500 euro, van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

  4. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

  5. De Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cliënt/cursist gewenste resultaten.

 

 • Artikel 8: Aansprakelijkheid van de cursist.

  1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.

  2. De hondenschool adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

  3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

 • Artikel 9: Copyright

  1. Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

 • Artikel 10: Geschillen

  1. Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

Artikel 11: Algemene regels met betrekking tot de orde op de hondenschool

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn.

 2. Alle honden dienen voor de les te worden uitgelaten. Mocht de hond zijn behoefte doen op het terrein van de hondenschool dient dit te worden opgeruimd.

 3. Alle honden dienen aangelijnd op het terrein van de hondenschool te komen en te verlaten.

 4. Tijdens de lessen is het de cursist niet toegestaan te roken, voor en na de training is daar gelegenheid toe.

 5. De cursist dient de telefoon op de stille stand in te stellen tijdens de lessen. Indien er calamiteiten zijn waardoor het gerechtvaardigd is toch bereikbaar te moeten zijn, meldt dit dan aan uw instructeur.

 6. Bij aanvang van de eerste les van de cursus dient de hond WA verzekerd te zijn.

bottom of page